numri - numbers - nombres

Malti English français
1 wieħed [m]
waħda [ f ]
one un [m]
une [ f ]
2 tnejn two deux
3 tlieta three trois
4 erbgħa four quatre
5 ħamsa five cinq
6 sitta six "
7 sebgħa seven sept
8 tmienja eight huit
9 disgħa nine neuf
10 għaxra ten dix


Malti
11 ħdax
12 tnax
13 tlettax
14 erbatax
15 ħmistax
16 sittax
17 sbatax
18 tmintax
19 dsatax
Malti
20 għoxrin
30 tletin
40 erbgħin
50 ħamsin
60 sittin
70 sebgħin
80 tmenin
90 disgħin


Malti English français
100 mija [Arab.] hundred cent
1 000 elf [Arab.] thousand mille
1 000
000
miljun million "


Malti English français
1o l-ewwel [Arab.] first le premier
2o it-tieni [Arab.] second le deuxième
3o it-tielet [Arab.], terzi [IT] third le troisième


frazzjoni - fraction

Malti English français
1/2 nofs half demi, moitié